Stanovy občianskeho združenia Spoločne pre šport

ČLÁNOK I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je: Spoločne pre šport (ďalej len „Občianske združenie“ alebo „Združenie”)
2. Sídlo Združenia je: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovenská republika
 
ČLÁNOK II.
Právna povaha postavenie Združenia
1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu.
2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
ČLÁNOK III.
Ciele a úlohy Združenia
1. Poslaním združenia je uspokojovať záujmy svojich členov ako aj ostatnej verejnosti v oblasti  športu, voľnočasových aktivít a zdravia mladých ľudí. Združenie bude organizovať športové aktivity a podujatia, s cieľom zvyšovať ich športovú výkonnosť a presadzovať zdravý životný štýl dospelých aj mládeže. Cieľom Združenia je taktiež podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; šport, vzdelávanie, kultúra, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má taktiež záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, vzdelávacích, informačných, kultúrnych, sociálnych, záujmových, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii športových, vzdelávacích, zdravotných, informačných, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.
2. Činnosť združenia sa realizuje najmä: 
a) aktivity v oblasti športu, ktoré smerujú k zvyšovaniu kondície, fyzickej zdatnosti a zdravému životnému štýlu
b) svojou činnosťou a aktivitami obzvlášť pôsobiť so zreteľom na mládež, túto získať pre aktívne trávenie voľného času prostredníctvom športu
c) poskytovanie priestorov, športového náradia a pomôcok pre šport, fitnes a wellness
d) poskytovanie priestorov pre regeneráciu a rekondíciu a starostlivosti o ľudské telo
e) usporadúvaním tréningov, výcvikov, súťaží, seminárov, školení, workshopov a kurzov
f) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí a aktivít
g) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť
h) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
i) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia a zdravého životného štýlu
j) charitatívnou a dobročinnou činnosťou
k) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
l) propagovaním svojej činnosti
m) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov
n) materiálno – technickou podporou
o) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia
 
ČLÁNOK IV.
Členstvo v Združení
1. Členstvo v združení môže byť:
a) riadne
b) čestné
2. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
3. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím predsedu združenia o prijatí nového člena na základe žiadosti. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. 
4. Čestné členstvo vzniká rozhodnutím predsedu združenia o udelení čestného členstva. O zániku čestného členstva rozhoduje predseda.  
5. Členom Združenia sa môže stať:
a) občan Slovenskej republiky, alebo
b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
d) právnická osoba so sídlom na území Európskej únie, a
e) súhlasí so stanovami Združenia.
6. O prijatí za člena rozhoduje predseda. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
7. Výšku členského príspevku a podmienky jeho platenia určí na základe rozhodnutia predseda združenia.
8. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena,
b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
c) zánikom Združenia,
d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedu,
e) vylúčením člena v prípade porušenia povinnosti platiť členský poplatok za podmienok ktoré určí predseda
f) vylúčením člena v prípade jeho nečinnosti
g) vylúčením, ak si člen neplní povinnosti uvedené v stanovách alebo ak si neplní povinnosti prijaté orgánmi združenia
 
ČLÁNOK V.
Práva a povinnosti členov Združenia
1. Riadny člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadaniach orgánov združenia a podávať návrhy na činnosť a zmeny stanov
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
 
2. Čestný člen združenia má právo:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a byť volený do orgánov Združenia
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadaniach orgánov združenia a podávať návrhy na činnosť a zmeny stanov
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
3. Člen Združenia má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy Združenia,
b) plniť uznesenia orgánov Združenia,
c) podľa svojich schopností a možností podieľať sa na činnosti združenia 
d) nekonať v rozpore s cieľmi a aktivitami združenia
e) platiť členské príspevky podľa podmienok ktoré určí príslušný orgán
 
ČLÁNOK VI.
Orgány Združenia
1. Orgány Združenia sú:
a) Členská rada
b) Predseda
2. Členská rada je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých čestných členov Združenia. Členská rada sa schádza minimálne raz za dva roky. Členskú radu zvoláva a vedie predseda.
3. Členská rada:
a) schvaľuje stanovy Združenia a ich zmeny
b) volí a odvoláva predsedu
4. Členská rada je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých čestných členov Združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných čestných členov.
5. Predseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej rade.
6. Predseda je volený členskou radou na 10 rokov.
7. Predseda: 
a) riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej rady
b) rozhoduje o všetkých ostatných otázkach ktoré nepatria pod pôsobnosť iných orgánov Združenia
c) zvoláva členskú radu 
d) schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie
e) pripravuje návrh stanov a ich zmeny
f) schvaľuje vnútorný poriadok združenia a jeho zmeny
g) poveruje člena združenia plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku
 
ČLÁNOK VII.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda pričom je oprávnený konať a podpisovať v mene Združenia samostatne.
 
ČLÁNOK VIII.
Hospodárenie Združenia
1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.
3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy z 2% zo zaplatenej dane, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
ČLÁNOK IX.
Záverečné ustanovenia
1. O zániku Združenia, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
 
2. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 25.11.2020. Tieto stanovy v plnom znení nahrádzajú stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republika dňa 6.12.2019 pod č. VVS/1-900/90-58205.